Είστε εδώ

Homo educandus Αγωγή

Ηomo educandus Αγωγή

https://www.hea.edu.gr/

f : https://www.facebook.com/heagogi/

email : info@hea.edu.gr

τηλ: 27410 71117

Το σχολείο μας υπερασπίζεται τη μετάδοση της γνώσης ως κύριο προορισμό του. Επομένως δεν είμαστε σχολείο “μαθητοκεντρικό” ούτε “δασκαλοκεντρικό”. Είμαστε σχολείο γνωσιοκεντρικό όπου οι μαθητές του μαθαίνουν γράμματα και δεν αποκτούν απλώς δεξιότητες.

Δεν αποτελούμε ερευνητικό κέντρο που παράγει νέα γνώση, ούτε είμαστε εργαστήριο καινοτομίας. Εργαζόμαστε μεθοδικά και ευελπιστούμε ότι οι μαθητές μας στους οποίους παραδίδουμε τον γραπτό πολιτισμό μας, θα είναι εκείνοι που στο μέλλον θα παράγουν νέα γνώση και θα καινοτομούν.

 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Το νηπιαγωγείο αποτελεί θεμέλιο στην εκπαίδευση καθώς είναι η αφετηρία της σχολικής σταδιοδρομίας των παιδιών ώστε να εξελιχθούν σε ικανούς αυριανούς μαθητές και σε ικανούς ενήλικες. Στο νηπιαγωγείο μας προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης και να προσφέρουμε σωστή αγωγή και παιδεία. Στόχος μας είναι κάθε παιδί να αναπτυχθεί νοητικά και κοινωνικά μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Προωθούμε ένα σχολείο αρχών κι όχι απλώς ένα καλό νηπιαγωγείο. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικές δράσεις που στοχεύουν:

 • Στη γλωσσική καλλιέργεια, καθώς τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με τα γράμματα και τους αριθμούς.
 • Στην εικαστική έκφραση
 • Στην μουσική καλλιέργεια
 • Στην εξοικείωση με τους υπολογιστές
 • Στην επαφή με την αγγλική γλώσσα
 • Στην ανάπτυξη φυσικών δεξιοτήτων μέσω του αθλητισμού

Όλα αυτά δίνουν τα ερεθίσματα που χρειάζονται τα παιδιά ώστε να αποκτήσουν τις σωστές βάσεις για την ομαλή ένταξή τους στο δημοτικό. Στο πλαίσιο όλων αυτών, σημαντικό ρόλο παίζει η εποικοδομητική συνεργασία σχολείου- οικογένειας που έχει ως κύριο άξονα το σεβασμό προς το παιδί.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού πρωταρχικός μας στόχος είναι η ομαλή μετάβαση του παιδιού από το Νηπιαγωγείο και γι’ αυτό φροντίζουμε το σχολικό περιβάλλον να είναι φιλικό όσο και διδακτικό. Καλλιεργούμε σχέσεις σεβασμού, κατανόησης και ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Στοχεύουμε να έχουμε ένα παιδί χαρούμενο, που δεν φοβάται το σχολείο, αντιθέτως το αγαπά και είναι πρόθυμο να αναλάβει τις νέες του ευθύνες, λειτουργώντας πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων. Αναδεικνύουμε τις επικοινωνιακές και κοινωνικές του δεξιότητες, στοχεύουμε στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ενισχύουμε το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα. Στο γνωστικό επίπεδο επιδιώκουμε:

 • Τη κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόησης γραπτών κειμένων
 • Τη καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου
 • Τη συνειδητοποίηση βασικών στοιχείων της δομής και της λειτουργίας της Γλώσσας με την πρακτική εφαρμογή κανόνων
 • Την ανάδειξη της δυνατότητας εφαρμογής και πρακτικής χρήσης των Μαθηματικών στην καθημερινή ζωή μέσω νοερών υπολογισμών, επίλυσης απλών και σύνθετων προβλημάτων, εκμάθησης της προπαίδειας και των τεχνικών κάθετης πρόσθεσης και αφαίρεσης, κυρίως διψήφιων αριθμών.

Σκοπός του σχολείου μας είναι η πολύπλευρη πνευματική, σωματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, διαπλάθοντας μαθητές με γνώσεις και ευαισθησίες.

Η Τρίτη και Τετάρτη Δημοτικού συνθέτουν τη συνέχεια των γνωστικών και παιδαγωγικών στόχων που έχουν επιδιωχθεί στις προηγούμενες τάξεις. Οι τάξεις αυτές είναι μείζονος σημασίας για την εμπέδωση, οργάνωση και εφαρμογή όλων των βασικών κανόνων που διέπουν τα κύρια γνωστικά αντικείμενα καθώς και για την καλλιέργεια της προσωπικότητας του κάθε μαθητή. Ειδικότερα στις τάξεις αυτές επιδιώκεται:

 • Η ανάπτυξη της δυνατότητας αποκωδικοποίησης και κατανόησης ποικίλων κειμενικών ειδών.
 • Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου μέσω της επαφής με την ετυμολογία των λέξεων.
 • Η καλλιέργεια πολιτιστικού και κοινωνικού υπόβαθρου με αξίες, πρότυπα και ιδανικά, μέσω της πρωτόλειου προσέγγισης της Μυθολογίας και της Ιστορίας.
 • Η ανάπτυξη της μαθηματικής και συνδυαστικής σκέψης για την επίλυση ποικίλων και σύνθετων προβλημάτων .
 • Η οικοδόμηση μηχανισμών και τεχνικών μεταγνώσης, που συμβάλουν στην αφομοίωση των γνώσεων που προσλαμβάνουν οι μαθητές.

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από καθημερινά προβλήματα, η πρώιμη καλλιέργεια ικανότητας διατύπωσης επιχειρημάτων και ο εμπλουτισμός του ψυχικού τους κόσμου με εμπειρίες ουσιαστικές και χρήσιμες. Το σχολείο μας ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου παιδείας, όσον αφορά τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, επιτυγχάνει τους παραπάνω στόχους μέσα από υπεύθυνη εκπαιδευτική δράση.

Στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, ο μαθητής θα αποκτήσει χρήσιμα εφόδια για την επιτυχή ένταξη και ομαλή μετάβασή του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Χρησιμοποιώντας όλα όσα έχει διδαχθεί από τις προηγούμενες τάξεις, διευρύνει τη μεθοδικότητα και τις ικανότητές του. Συγκεκριμένα:

 • Βελτιώνει την ποιότητα της προφορικής του έκφρασης, καθώς και τη ταχύτητα που διατυπώνει ένα σωστά δομημένο λόγο.
 • Αναπτύσσει ευχερή λόγο και κατανοεί το περιεχόμενο λογοτεχνικών κειμένων με αυξανόμενη αναγνωστική δυσκολία.
 • Αναπτύσσει την ικανότητα να επικοινωνεί γραπτά με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας το ανάλογο λεξιλόγιο, ύφος και μορφή.
 • Γνωρίζει τα σύνολα των φυσικών, των κλασματικών και των δεκαδικών αριθμών και εκτελεί με ευχέρεια πράξεις αυτών.
 • Γνωρίζει τις βασικές γεωμετρικές έννοιες και κατανοεί τη σημασία τους στην ανάπτυξη της Γεωμετρίας.
 • Αποκτά έναν επιστημονικό τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης πραγματικών καταστάσεων, δηλαδή, αναπτύσσει την ικανότητα για εξερεύνηση και αξιολόγηση, για φαντασία και κριτική σκέψη.
 • Καλλιεργεί την ιστορική σκέψη και συνείδησή του, σχηματίζοντας προσωπική άποψη και διαμορφώνοντας μια υπεύθυνη στάση για τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια προβλήματα.

Όλα αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, µε την καλλιέργεια σ’ αυτόν ανεξάρτητης σκέψης, αγάπης για εργασία, ικανότητας για λογική αντιμετώπιση καταστάσεων και δυνατότητας για επικοινωνία και συνεργασία με άλλα άτομα.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Το Γυμνάσιο καλείται να επιτύχει την ομαλή μετάβαση του μαθητή από την παιδικότητα του Δημοτικού στην ωριμότητα και την υπευθυνότητα του Λυκείου. Είναι λοιπόν καθοριστική η συμβολή του στη διαμόρφωση και την παγίωση εκείνων των χαρακτηριστικών που θα βοηθήσουν τον μαθητή να ανταποκριθεί στη συνέχεια στις υψηλές απαιτήσεις του τελευταίου σταδίου της εγκύκλιας εκπαίδευσής του. Το σχολείο μας εφαρμόζοντας τις οδηγίες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιεί το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα στοχεύοντας:

 • στην ανάπτυξη και ενίσχυση γνωστικών, ερευνητικών και κριτικών δεξιοτήτων οι οποίες αποτελούν τη βάση για την ομαλή μετάβασή τους στο Λύκειο
 • στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και η καλύτερη ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας
 • στη μετάδοση ευρύτερης παιδείας και καλλιέργειας που αποτελεί το ψυχοπαιδαγωγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται όλοι οι επιμέρους στόχοι.
 • στην ολόπλευρη και πολυεπίπεδη ανάπτυξη των μαθητών που συντελείται μέσα από μια ολοκληρωμένη παιδαγωγική διαδικασία και την επιτυχημένη συμμετοχή τους σε μαθητικούς διαγωνισμούς και γνωστικές δοκιμασίες.

Καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αναδεικνύεται η σχέση εμπιστοσύνης σχολείου και μαθητών καθώς και η εμπέδωση κλίματος ενσυνείδητης πειθαρχίας που χαρακτηρίζει την καθημερινή λειτουργία μας.

ΛΥΚΕΙΟ

Το «Γενικό Λύκειο» αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παροχής γενικής παιδείας και βαθμιαίας εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Ταυτόχρονα, συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του επαγγελματικού μέλλοντος των μαθητών, μέσω της εντατικής προετοιμασίας τους για τη δοκιμασία των Πανελληνίων Εξετάσεων. Το σχολείο μας με την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του στοχεύει:

 • στην παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών,
 • στην προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών.
 • στην καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και στην προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των Ευρωπαίων πολιτών,
 • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων,
 • στην καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών για κριτική προσέγγιση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και
 • στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών στην αγορά εργασίας.

Αναμφίβολα, η ολοκλήρωση της εγκύκλιας παιδείας πρέπει να εξασφαλίζει στον νέο όλα εκείνα τα προσόντα και τα εφόδια που θα τον οδηγήσουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και θα ανοίγουν τον δρόμο στην επαγγελματική του αποκατάσταση. Το Λύκειό μας ανταποκρίνεται αποδεδειγμένα σε αυτούς τους στόχους και τους νοηματοδοτεί μέσω της λειτουργίας του.